Model Charter – English/Ukrainian Version

Introduction

Recent amendments to the Ukrainian legislation introduced the concept of a model charter which provide the option of registering a Limited Liability Company on the basis of a model charter drafted and maintained by the government.

Since the model charter is in Ukrainian language, often it’s very hard for foreign professionals to make any sense of it. Therefore in this document, we have provided both original Ukrainian and our translated English version of the model charter side-by-side.


МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
MODEL CHARTER
OF LIMITED LIABILITY COMPANYЗагальні положення


1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України “Про господарські товариства” та діє на підставі цього статуту (далі – Статут).

2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

3. Вид Товариства, його найменування, місцезнаходження, мета і предмет діяльності, склад учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів зазначаються у рішенні про утворення Товариства.Main Provisions


1. Limited Liability Company (hereinafter – the Company) was established in accordance with Civil, Commercial Codes of Ukraine and Law of Ukraine “On Business Companies” and is acting in accordance with the present Charter (hereinafter – the Charter).

2. The Company’s activity is governed by Constitution and laws of Ukraine, legal acts of President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, other legislative acts and this Charter.

2. Type of legal entity, its name, location, purpose and scope of activities, its shareholders, amount of share capital, amount of share of each shareholder, procedure of making contributions to the share capital are indicated in the resolution on creation of the Company.


Юридичний статус Товариства


4. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

5. Товариство:
має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань;

може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;

самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;

реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

6. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

7. Товариство разом з іншими суб’єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

8. Товариство самостійно згідно із законодавством:

визначає форми, розміри та види оплати праці;

установлює технічно обґрунтовані норми праці;

надає своїм працівникам додаткові відпустки;

визначає трудовий розпорядок.
Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.

9. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями його учасників.

Учасники Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна відповідальність за зобов’язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з таких учасників.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями утворених ним юридичних осіб.Legal Status of the Company


4. The Company is a legal entity. The Company acquires the status of legal entity from the moment of its state registration.

5. The Company:
has its own balance, accounts in banks, may have a seal with its name and identification number, stamps, letterheads, logo and trademark and other details,
operates on the principles of complete economic independence and self-sufficiency, is responsible for the results of its business activities and obligations;

may acquire property and personal non-property rights, obligations, execute deeds in accordance with legislation and this Charter, litigate, including in jurisdictions of other states;

has a right to issue securities in accordance with current legislation;

plans its own business activity and conducts such activities on the basis of agreements;

sells its own goods (works, services).

6. The Company may in accordance with procedure, stipulated by law, create its branches, other separated divisions, to be a founder of legal entities (including its subsidiaries) both on the territory of Ukraine and overseas.

7. The Company may together with other subjects of business activity create unions, associations and other kind of unifications, involving national and foreign experts, create temporary working groups to carry out its statutory tasks.

8. The Company independently in accordance with legislation defines:

forms, amounts and types of remuneration for labour;

establishes technically justified labour standards;

offers its employees additional leave;

defines labour schedule.

The working conditions of foreign citizens and their payment shall be determined in accordance with the legislation by individual employment contracts.

9. The Company is responsible for its obligations with all its property, which according to the law may be seized at the demand of creditors.

The Company is not liable for the obligations of its shareholders.

Shareholders of the Company are not liable for the obligations of the Company and bear the risk of losses associated with the activities of the Company, limited to the value of their contributions. Shareholders of the Company who have made contributions not in full amount, are jointly liable for the obligations of the Company up to the value of the unpaid contribution of each of these participants.

The Company is not responsible for the obligations of entities created by it.


Учасники Товариства


10. Учасники Товариства мають право:

10.1) брати участь в управлінні Товариством;

10.2) отримувати відповідно до законодавства частку прибутку пропорційно своїй частці у статутному капіталі Товариства;

10.3) брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру;

10.4) придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством;

10.5) одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків;

10.6) обирати та бути обраними до органів Товариства.

Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

11. Учасник Товариства має право вийти з нього, повідомивши про свій вихід не пізніше ніж за три місяці.

Учасник, який виходить із Товариства, має право на виплату суми, що дорівнює вартості частини майна, пропорційній його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між учасником Товариства та Товариством виплата зазначеної суми може бути замінена на передачу майна в натурі.

Якщо вклад до статутного капіталу здійснено шляхом передачі права на користування майном, відповідне майно повертається учасникові Товариства без виплати винагороди.

12. Учасники Товариства зобов’язані:

12.1) дотримуватися вимог установчих та інших внутрішніх документів Товариства;

12.2) виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства (далі – загальні збори) та інших органів Товариства;

12.3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю;

12.4) не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

12.5) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів.Shareholders of the Company


10. Shareholders of the Company are entitled to:

10.1) participate in the management of the Company;

10.2) obtain under the legislation share of the profits in proportion to their share in the share capital of the Company;

10.3) participate in the activities of the Company under an employment agreement (contract) or civil contract;

10.4) purchase on a priority basis goods, works and services, produced by the Company;

10.5) receive information on the activities of the Company, the condition of its property, the size of profits and losses;

10.6) elect and be elected to the management bodies of the Company.

Shareholders of the Company have other rights under the legislation of Ukraine and this Charter.

11. A shareholder of the Company may withdraw from it by notifying on its withdrawal no later than three months in advance.

The shareholder who withdraws from the Company shall be entitled to payment in the amount equal to the value of the property of the Company, which is proportional to its share in the share capital of the Company. Upon agreement between the Company and its shareholder such payment can be replaced by transferring of the property in kind to the shareholder.

If the contribution to the share capital was carried out by transferring the right of use of property, the respective property is given back to the shareholder without payment of compensation.

12. The shareholders are obliged to:

12.1) comply with statutory and other internal documents of the Company;

12.2) implement the decisions of the general shareholders’ meeting of the Company (hereinafter – the General Meeting) and other bodies of the Company;

12.3) fulfil their obligations to the Company, including those related to property participation;

12.4) not to disclose commercial secret and confidential information on the activity of the Company;

12.5) perform other duties envisaged by law and decisions of the General Meeting.


Статутний капітал Товариства


13. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу Товариства дорівнює сумі вкладів його учасників.
14. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов’язку вносити вклади до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.
15. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті його учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

16. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це його кредиторів. Порядок повідомлення кредиторів визначається загальними зборами. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства надсилається поштою з повідомленням про вручення усім кредиторам Товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

17. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після внесення його учасниками вкладів у повному обсязі.

18. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства одному чи кільком учасникам Товариства або третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом на купівлю частки (її частини) протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника її продати, така частка (її частина) може бути відступлена третій особі.

19. Частка учасника Товариства може бути відступлена до моменту її сплати в повному обсязі лише в тій частині, у якій її сплачено.

20. Одночасно з передачею частки (її частини) третій особі до неї переходять усі права та обов’язки, що належали учасникові Товариства, який відступив її повністю або частково.

21. Частка учасника Товариства після внесення ним вкладу в повному обсязі може бути придбана Товариством. У такому разі Товариство зобов’язане реалізувати зазначену частку іншим учасникам Товариства або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал.

22. Якщо учасники Товариства до закінчення першого року з дня його державної реєстрації не внесли (внесли не в повному обсязі) свої вклади, загальні збори приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу Товариства тих учасників, що не внесли (внесли не в повному обсязі) вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення розміру статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію Товариства.

23. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж його статутний капітал, Товариство зобов’язане повідомити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів Товариства стала меншою, ніж визначений законом мінімальний розмір статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.The Share Capital of the Company


13. The share capital of the Company consists of contributions of its shareholders. The share capital of the Company amounts the sum of contributions of its shareholders.

14. It is not allowed to release shareholder of the Company from obligation to make contributions to the share capital of the Company, including by means of offsetting of counter-claims between the Company and the shareholder.

15. The share capital of the Company has to be paid by the shareholders in full until the end of the first year from the date of state registration of the Company.

16. Reduction of amount of the share capital of the Company shall be allowed upon notification on that of its creditors. The order of notification of creditors has to be determined by the General Meeting. The decision to reduce the share capital of the Company has to be sent by registered mail with return receipt to all creditors of the Company within three days from the date of its adoption.

17. Increase in the share capital of the Company is allowed after payment of contributions by shareholders in full.

18. Shareholder of the Company is entitled to sell or otherwise alienate its share (part thereof) in the share capital of the Company to one or more shareholders of the Company or third parties. If shareholders of the Company do not exercise their preferential right to purchase a share (part thereof) within one month after their notification on the intention to sell it, such share (part of it) can be assigned to the third person.

19. Share of the Shareholder of the Company can be assigned only up to the amount which has already been paid by the shareholder.

20. Simultaneously with the transfer of shares (part of it) to a third party, the latter acquires all the rights and duties which belonged to the shareholder of the Company, who assigned the share in whole or in part.
21. A share in the share capital of the Company can be purchased by the Company itself upon the shareholder made his contribution to the share capital in full. In such a case the Company has to alienate the share to shareholders or to third persons within one year or decrease its share capital for the respective amount.

22. If the shareholders of the Company have not made their contributions (or made their contributions not in full) within one year from the date of the Company’s registration, the General Meeting has to adopt one of the following decisions:

on exclusion of those members of the Company that have not made (not made in full) their contributions, and on the procedure of redistribution of shares of the shareholders in the share capital;

on the reduction of the share capital and on the order of redistribution of shares of the shareholders in the share capital;

on liquidation of the Company.

23. If after the second or each subsequent financial year, the Company’s net asset value will be less than its share capital, the Company is obliged to inform on the reduction of its share capital. If the value of the net assets of the Company becomes less than the minimum share capital, specified by law, the Company has to be liquidated.


Майно Товариства


24. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

24.1) майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;

24.2) продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;

24.3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;

24.4) кредитів, позик;

24.5) іншого майна, набутого на законних підставах.

25. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.Shareholders of the Company


24. The assets of the Company consist of fixed assets, working capital, stocks (shares, participatory interests) in the share capital of other business companies and other assets recorded in the balance sheet of the Company, and is formed by:
24.1) property transferred by the shareholders of the Company as contribution to its share capital;

24.2) products produced by the Company as a result of its business activity, property and property rights, acquired in the course of business activity;
24.3) income received as a result of business activity, including income received from the sale of securities and corporate rights, and income (dividends) from holding corporate rights and securities;
24.4) credits, loans;
24.5) other property acquired on legal grounds.

25. The Company owns, uses and disposes of its property and commits any actions with it, which are not prohibited by law and do not contradict with the purpose of the Company’s activity.

The Company bears the risk of accidental destruction and damage of Company’s property.


Прибуток Товариства та його використання. Порядок покриття збитків. Фонди Товариства


26. Прибуток Товариства утворюється з надходжень, отриманих у результаті провадження ним господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Товариства.

Прибуток є основним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

27. Для покриття збитків Товариства створюється резервний фонд у розмірі не менш як 25 відсотків статутного капіталу.

Резервний фонд формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства до досягнення зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

28. Товариство може утворювати, крім резервного фонду, інші фонди. Порядок утворення, використання коштів, поповнення та ліквідації таких фондів визначається загальними зборами.

29. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності – у порядку, визначеному загальними зборами.

30. Виплата частки прибутку учасникам Товариства проводиться один раз на рік за підсумками календарного року протягом I кварталу року, який настає за звітним. Умови та порядок виплати частки прибутку визначаються загальними зборами.Profit of the Company and its Use. Procedure of Covering of Losses. Funds of the Company


26. Profit of the Company is formed from receivables from business activity upon deduction of material and similar expenses and labour costs and is a general measure of efficiency of business activity of the Company.

Profit is the main source of strengthening of material-technical base of the Company, social security of its labour collective, material incentives for employees.
27. With the aim of covering of the losses of the Company a reserve fund has to be established in the amount of no less than 25 percent of the share capital.

The reserve fund is formed by annual allocations of funds in the amount of 5 percent of net income of the Company until it reaches the above-mentioned level.

In case of full or partial use of the reserve fund it has to be replenished as prescribed in this paragraph.

28. The Company may form, in addition to the reserve fund, other funds. Order of formation, use, replenishment and liquidation of such funds shall be defined by the General Meeting.

29. Losses from business activity of the Company shall be covered at the cost of the reserve fund, and in case the amount of reserve fund is not sufficient to cover such losses – in order, defined by the General Meeting.

30. Payment of share of profit of the Company to shareholders is made annually on the year-on-year basis during the I quarter of the year following the reporting year. Terms and procedure of payment of share of profit shall be defined by the General Meeting.


Органи Товариства


31. Органами товариства є:

  1. загальні збори;
  2. виконавчий орган;
  3. ревізійна комісія.


Company’s Management Bodies


31. The management bodies of the Company are the following:

  1. the General Meeting;
  2. Executive Body;
  3. Audit Commission.

Загальні збори


32. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного зборів, згідно із цим Статутом та законодавством.

33. До компетенції загальних зборів належать:

1) визначення:
основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

організаційної структури Товариства;

умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

2) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

3) утворення та відкликання виконавчого органу і ревізійної комісії;

4) затвердження:
річних результатів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств;

звітів і висновків ревізійної комісії;
порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;

порядку та строку виплати частки прибутку;

положення про загальні збори, виконавчий орган, ревізійну комісію та інших внутрішніх документів Товариства;

5) утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, затвердження їх положень і статутів;

6) прийняття рішення про:
притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

припинення Товариства, утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження ліквідаційного або розподільного балансу (передавального акта);

7) установлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових вкладів;

8) вирішення питань щодо зміни складу учасників Товариства, виключення учасника з Товариства;

9) вирішення питання про придбання Товариством частки його учасника;

10) вирішення питань щодо зміни місцезнаходження та/або найменування Товариства;

11) вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із законом, цим Статутом або положенням про загальні збори.

34. Загальні збори обирають голову загальних зборів.
Загальні збори скликаються головою загальних зборів не рідше ніж два рази на рік, якщо інше не передбачено положенням про загальні збори.

Позачергові загальні збори скликаються головою загальних зборів:

за наявності обставин, зазначених у положенні про загальні збори;

у разі неплатоспроможності Товариства;

у разі коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема якщо виникає загроза значного зменшення розміру статутного капіталу;

на вимогу учасників Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 20 відсотками голосів. Якщо протягом 25 днів голова загальних зборів не виконав вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів, зазначені учасники мають право самі скликати загальні збори.

35. Учасникам Товариства повідомляється про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до їх скликання у порядку, визначеному загальними зборами. У повідомленні, зокрема, зазначаються час і місце проведення таких зборів та їх порядок денний.

36. Учасник Товариства має право вимагати розгляду питання на загальних зборах за умови внесення його на розгляд не пізніше ніж за 25 днів до їх початку.

37. Учасникам Товариства не пізніше ніж за сім днів до скликання загальних зборів повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними на розгляд згідно з порядком денним.

38. Учасник Товариства може доручити (за довіреністю) виконання своїх повноважень на загальних зборах представникові, який призначається на постійній основі або на певний строк.

Учасник Товариства має право в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це іншим учасникам.

39. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає права участі в таких зборах учасника Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

40. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на загальних зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника шляхом видачі відповідної довіреності.

41. Учасники Товариства, які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що належать кожному учасникові. Перелік учасників загальних зборів підписується головою та секретарем таких зборів.

42. Кожен з учасників Товариства, присутній на загальних зборах, має кількість голосів, що пропорційна розміру його частки у статутному капіталі Товариства і визначається за таким принципом, що на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

43. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

44. У загальних зборах можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени виконавчого органу, які не є учасниками Товариства.

45. Рішення з питань визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, а також щодо виключення учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. Рішення з інших питань приймається простою більшістю голосів, присутніх на загальних зборах.

46. Рішення з питань, не включених до порядку денного, можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства, присутніх на загальних зборах.

47. Голова загальних зборів організовує ведення протоколу. Книга протоколів та засвідчені витяги з неї видаються учасникам Товариства на їх вимогу. Порядок складення та підписання протоколу встановлюється загальними зборами.Shareholders of the Company


32. The supreme body of the Company is the General Meeting.
The General Meeting shall have the right to make decisions on any issues of the Company’s activity, which were introduced to the agenda of the General Meeting, in accordance with this Charter and legislation.

33. The competence of the general meeting includes:

1) definition of:
the main activities of the Company, approval of its plans and reports on their performance;

forms of control over the Executive’s Body activity;

the organizational structure of the Company;

the conditions of remuneration of Company officials, its branches, representative offices and other separated divisions, subsidiaries;

2) change of the amount of the share capital of the Company;

3) formation and recall of the Executive body of the Company and the Audit Commission;

4) Approval of:
annual results of the Company’s activity and the activity of its subsidiaries;

reports and conclusions of the Audit Commission;

the procedure of profit distribution and covering losses of the Company;
order and term of payment of share in the profit of the Company;

regulation on the General Meeting, the Executive Body, the Audit Commission and other internal documents of the Company;

5) establishment, reorganization and liquidation of branches, other separate divisions of the Company, affiliates, approval of their regulations and charters;

6) decision on:
bringing Company’s officials to the material liability;

making of a significant transaction, if the market value of property, works or services that are the subject of such transaction exceeds 25 percent of assets according to the latest annual financial statements of the Company;

termination of the Company, formation (appointment) of Legal Entity Dissolution Commission (the Liquidation Commission, the Liquidator, etc), approval of liquidation or distribution balance sheet (transfer act);

7) establishment of the amount, order and procedure of making additional contributions by shareholders of the Company;

8) issues related to change of shareholders of the Company, withdrawal of a shareholder from the Company;

9) the acquisition by the Company of shares of its shareholders;

10) issues related to change of the location and / or name of the Company;

11) decisions on other issues within the competence of the general meeting in accordance with the law, this Charter or regulation on the General Meeting.

34. The General Meeting shall elected Chairman of the General Meeting.

The General Meeting is convened by the Chairman at least twice per year, unless it is otherwise prescribed by the regulation on the General Meeting.

The extraordinary General Meeting can be convened by the Chairman of the General Meeting in the following cases:

in cases, specified by the regulation on the General Meeting;
in the event of insolvency of the Company;

in case it is necessary for securing of Company’s interests as a whole, especially if there is a threat of significant reduction of share capital;

on demand of shareholders who jointly own more than 20 percent of the votes in the Company. If within 25 days the Chairman of the General Meeting has not fulfilled the requirement of the convening of an extraordinary General Meeting, the above-mentioned shareholders are entitled to convene the General Meeting on their own.

35. Shareholders of the Company have to be informed on holding of the General Meeting not later than 30 days prior to the convening of the General Meeting and under the procedure established by the General Meeting. The notification, in particular, has to contain information on the time and place of such meeting and its agenda.

36. Any shareholder of the Company is entitled to require additional issues to be included into the agenda providing the respective requirement was sent not later than 25 days prior to the General Meeting.

37. Shareholders of the Company have to be provided with access to the documents, submitted under the agenda for the General Meeting’s consideration, not later than seven days prior to the General Meeting.

38. Shareholder of the Company is entitled to issue a power of attorney in favour of its representative authorizing the latter on permanent or temporary basis to participate in the General Meeting on behalf of such shareholder. The shareholder has the right at any time to replace its representative at the General Meeting by means of notification on that of other shareholders.

39. Issuance of a power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting does not preclude participation of the shareholder himself in such Meetings of the Company, instead of the representative.

40. At the General Meeting shareholder of the Company has the right to transfer its authority to the other shareholder or representative of the other shareholder by issuing of the respective power of attorney.

41. Shareholders of the Company participating in the General Meeting have to be registered with indication of the number of votes belonging to each shareholder. List of the shareholders of the General Meeting has to be signed by the Chairman and Secretary of the Meeting.

42. Each shareholder of the Company who is present at the General Meeting has a number of votes proportional to this share in the share capital of the Company and is defined on this principle that one percent of the share capital equals one vote.

43. The General Meeting are considered competent if attended by shareholders (representatives of shareholders) owning in aggregate more than 60 percent of votes.

44. Members of the Executive Board, which are not shareholders, may participate in the General Meeting with advisory vote.

45. Decisions on determining of the main activities of the Company, approval of its plans and reports on their performance, as well as decisions on withdrawal of shareholders from the Company have to be adopted if voted by shareholders of the Company, which together have more than 50 percent from the total amount of votes of shareholders of the Company. Decisions on other matters are adopted by simple majority of votes of shareholders, which are present at the General Meeting.

46. Decisions on matters not included into the agenda may be adopted only upon the consent of all the shareholders of the Company present at the General Meeting.

47. The Chairman of the General Meeting has to organize record-keeping. The book of minutes and certified extracts from it have to be given to shareholders of the Company on their request. The procedure for drafting and signing of the minutes has to be established by the General Meeting.


Виконавчий орган Товариства


48. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція (колегіальний орган) або директор (одноособовий орган). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути особи, які не є учасниками Товариства.

49. Дирекція (директор) здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства.

Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції дирекції (директора).
50. Дирекція (директор) підзвітна (підзвітний) загальним зборам і організовує виконання їх рішень.
51. Директор (генеральний директор) не може бути одночасно головою загальних зборів.

52. Директор (генеральний директор) має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства. Інші члени дирекції також можуть бути наділені таким правом.Executive Body of the Company


48. The Executive Body of the Company that manages its current activity is the board of directors (collective body) or a director (sole authority). The Board of Directors is headed by its General Director. Members of the Executive Body can be also individuals who are not shareholders of the Company.

49. The Board of Directors (Director) exercises its powers in accordance with the regulation, approved by the General Meeting, which, among others, defines the authority of the Executive Body, the procedure of making decisions by the Executive Body, the order of execution of legal actions on behalf of the Company.

The Board of Directors (Director) can make decisions on all matters related to Company’s activity, except those which refer to exclusive competency of the General Meeting.

The General Meeting can adopt a decision to transfer partially their powers to the competence of the Director (except those powers which constitute exclusive authority of the General Meeting).

50. The Board of Directors (Director) is subordinating to (reporting to) the General Meeting and is responsible for implementation of the General Meeting’s decisions.

51. The Director (General Director) cannot be simultaneously Head of the General Meeting.

52. The Director (General Director) has the right to act without a power of attorney and commit legal actions on behalf of the Company. Such right may also be given to other members of the Board of Directors.


Ревізійна комісія


53.Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється строком на два роки під час проведення загальних зборів з числа учасників Товариства в кількості не менше трьох осіб.

Члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.

54. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами.

55. Перевірка діяльності дирекції (директора) проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства.

56. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй всіх необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, особистих пояснень.

57. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на загальних зборах.
Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів та балансів, на підставі якого загальні збори затверджують річний баланс Товариства.

58. Ревізійна комісія в разі виявлення фактів зловживання з боку посадових осіб Товариства або виникнення загрози його істотним інтересам може вимагати скликання позачергових загальних зборів.

59. Загальні збори можуть прийняти рішення про проведення аудиту.Audit Commission


53. Control over financial and business activity of the Company is carried out by the Audit Commission, formed for two years at the General Meeting from among of the shareholders of the Company in the amount of at least three members.

Members of the Board of Directors (Director) cannot simultaneously be members of the Audit Commission.

54. The Audit Commission shall exercise its powers in accordance with regulations, approved by the General Meeting.

55. Audit of the activity of the Board of Directors (Director) has to be conducted by the Audit Commission by order of the General Meeting, on its own initiative or at the request of shareholders.

56. The Audit Commission may require the Company’s officers to provide the necessary materials, including accounting documents, personal explanations.

57. The Audit Commission reports on the results of its audit at the General Meeting.

The Audit Commission prepares the conclusion on the annual reports and balance sheets, based on which the General Meeting approves the annual balance sheet of the Company.

58. In case the Audit Commission detects an abuse of official position by Company’s officers or a threat to Company’s essential interests, it may require the convening of an extraordinary General Meeting.

59. The General Meeting may decide to perform audit.


Трудовий колектив Товариства


60. Трудовий колектив Товариства становлять фізичні особи, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

61. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.The Labour Collective of the Company


60. The labour collective of the Company is constituted out of private individuals involved in the Company’s activities based on the labour contract and other documents regulating labour relations of employees with the Company.

61. Terms and conditions, remuneration of members of the labour collective of the Company, as well as their social security are determined in accordance with legislation.


Облік та звітність


62. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

63. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.

64. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

65. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавство.Accounting and Reporting


62. The Company maintains its accounting records of the results of its business activity in accordance with legislation.

63. The Company draws up financial statements in accordance with the legislation on financial reporting, and based on which the results of its financial activity are defined.

64. The first financial year of the Company starts on the date of its registration and ends on 31st of December of the current year. Each subsequent financial year corresponds to the calendar one.

65. The Company is obliged to file statistical and other reports to the state statistics authorities, other central state executive authorities in accordance with their competence and to the extent and within the time limits prescribed by legislation.


Порядок внесення змін до Статуту


66. Зміни до Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України.Shareholders of the Company


66. Amendments to the Charter shall be made by the Cabinet of Ministers of Ukraine.


Припинення Товариства


67. Товариство припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

68. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів.

69. Товариство ліквідується:
1) за рішенням загальних зборів;
2) за рішенням суду.

70. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

71. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

72. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

73. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.Shareholders of the Company


67. The Company terminates its activity by means of its reorganization (merger, acquisition, division, transformation) or liquidation.

68. Reorganization of the Company is made by the decision of the General Meeting, and in the cases stipulated by law – by the court decision or decision of authorized state authorities.

69. The Company is liquidated:
1) by the decision of the General Meeting;
2) by court decision.

70. Dissolution of the Company is carried out by Legal Entity Dissolution Commission (liquidation commission, liquidator, etc.), which is formed (appointed) in accordance with legislation.

From the day of the formation (appointment) of Commission on Termination of Legal Entity (liquidation commission, liquidator, etc.) such Commission acquires all the powers of management of the Company.

71. Legal Entity Dissolution Commission (liquidation commission, liquidator, etc.) bears material responsibility for the damage caused to the Company, its shareholders and third parties in accordance with legislation.

72. Property owned by the Company (including the proceeds from the sale of the property in case of liquidation) and which is left after settlements with creditors, is distributed among the shareholders.

73.Termination of the Company is considered as completed and the Company is considered as such that terminated its activities, from the date of the relevant entry in the Unified State Register of Legal Entities and individuals – entrepreneurs.